คอนโดมิเนียมระดับไพร์มและซุปปอร์ไพร์มที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2017-2020

INFO SUPER PRIME AND PRIME NEW 04 BLOG