อสังหาฯพ.ย.เปิดเพียบ 49 โครงการ 16,368 หน่วย

ในเดือนพฤศจิกายน อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการคึกคักมากเป็นพิเศษ หลังจากมีการชะลอการเปิดตัวไปในเดือนตุลาคม โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 49 โครงการ เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 48 โครงการ และเป็นอสังหาฯ ประเภทอื่นๆ 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 16,368 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 82,226 ล้านบาท จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 16,368 หน่วย โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา

หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่า ไม่มีการเปิดขายที่ระดับราคาตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 3,163 หน่วย (19.3%) มีมูลค่าโครงการ 5,341 ล้านบาท (6.5%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 3,998 หน่วย (24.4%) มีมูลค่าโครงการ 10,011 ล้านบาท (12.2%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 4,546 หน่วย (27.8%) มีมูลค่าโครงการ 17,730 ล้านบาท (21.6%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4,661 หน่วย (28.5%) และมีมูลค่าโครงการ 49,145 ล้านบาท (59.8%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 35% ซึ่งเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 48% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการได้สูงสุด และมีจำนวนหน่วยขายเป็นส่วนใหญ่ของตลาด อันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 2,957 หน่วย ขายได้แล้ว 2,395 หน่วย (81%) รองลงมา คือทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 656 หน่วย ขายได้แล้ว 292 หน่วย (46%) อันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 10-20 ล้านบาท จำนวน 253 หน่วย ขายได้แล้ว 106 หน่วย (42%) และตามลำดับ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560