แนวนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

Consultation Paper : แนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Media  Briefing : แนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย              คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย