“ครม.บิ๊กตู่” ทิ้งทวน! ทุบ “แฟลตดินแดง” ผุดเมกะโปรเจ็กต์เมืองใหม่หมื่นล้าน

กว่า 16 ปี 5 รัฐบาล ที่มีการผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง ทุบทิ้งแฟลตเก่าแก่อายุกว่า 50 ปี ขึ้นตึกสูงเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กระทั่งถึงรัฐบาลทหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ยกระดัปคุณภาพชีวิตชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังขจัดแหล่งหาเสียงของบรรดานักการเมืองในทุกยุคทุกสมัยลงได้อีกด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ


ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) ตามกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทฯ วงเงิน 35,754.25 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย วงเงิน 460.53 ล้านบาท โดยจัดสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18-22 ปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิย้ายเข้าอยู่อาศัย จำนวน 238 หน่วย ระหว่างเดือน ก.ค. ถึง เดือน ส.ค. 2561
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ