รถไฟไทยจีน เชื่อมเส้นทางโลจิสติกส์ 3 ประเทศ

รถไฟไทยจีน

โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 179,412 ล้านบาท ขณะนี้ใกล้ลงนามสัญญาผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการ งานสัญญาที่ 2-1 (งานโยธาฯ สำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิก) ระยะทาง 11 กิโลเมตร กับบริษัท ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ที่เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด 3,100 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค. 2562 และเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้

โดยรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 1.ทางรถไฟระยะทาง 11 กม. แบ่งเป็น การก่อสร้างเสริมคันทางรถไฟระดับดิน ระยะทาง 7 กม. โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 4 กม., 2.ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงทาง (Station Yard) 1 แห่ง, 3.งานระบบระบายนํ้า งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

สำหรับการประมูลก่อสร้างรถไฟไทยจีนที่กำหนดอีก 12 สัญญา รวมระยะทางที่เหลือ 238 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 1.1 แสนล้านบาท คาดว่าในเดือน ม.ค. 2562 จะประกาศรับฟังความเห็นเอกสารประกวดราคาก่อน จำนวน 5 สัญญา และเดือน ก.พ. 2562 ประมูลอีก 7 สัญญาที่เหลือ

เช่นเดียวกับสัญญา 2-3 (การวางรางและระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถ) ที่กำหนดลงนามร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 27 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ. 2562

<<< ข่าวการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ