ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย “เว็บไซต์นี้หมายถึง Thailand-property-news.knightfrank.co.th ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลภายนอก

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ความพยายามอย่างสมเหุตสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ของเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงบนอยู่เว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยห้ามทำซ้ำ แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด