ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทแบบครบวงจร

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่แบ่งทีมผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์แต่ละประเภทตลาด ดังต่อไปนี้:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรม (อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าโรงแรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ

“ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยให้บริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมูลค่ารวมกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี”

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์?

 • เราเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยยาวนานกว่า 20 ปี
 • เราเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และมีความรู้เชิงลึกประกอบไปด้วยนักประเมิน 33 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 13 คน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ, เจ้าหน้าที่จัดทำแบบแปลนและแผนที่, เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักวิจัย) ในจำนวนนักประเมิน 33 คน มีนักประเมินถึง 18 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี
 • มีนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจตลาดอย่างดี ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ทีมงานของเรา

 • นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ – การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าโครงการ เป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)
 • นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล กรรมการบริหาร -หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 28 ปี ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาวิศวกร
 • นายปรัชญา บุษยาพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ มีประสบการณ์กว่า 26 ปี และเป็นหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาด และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเป็นนักประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • นายชาติชาย อังอรุณกร ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 31 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) และรังวัดเอกชนรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
 • นายชาญณรงค์ พลพืช ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรมรวมกว่า 28 ปี เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • นางสาวกอแก้ว เจริญสุข ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยและโรงแรมมีประสบการณ์รวมกว่า 8 ปี ในการประเมินมูลค่าโรงแรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงิน และปริญญาตรีสาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)
 • นายนภา พุทธานุ ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไปและพอร์ตโฟลิโอ มีประสบการณ์รวมกว่า 8 ปี ในการประเมินมูลค่าโรงแรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงิน และปริญญาตรีสาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)

ใบอนุญาตและการเป็นสมาชิก

 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)
 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจากกระทรวงพาณิชย์ (คปภ.)
 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย
 • เป็นที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 • สมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 • เป็นผู้บังคับหลักประกันทางธุรกิจ รับอนุญาตตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • การปรับโครงสร้างทางการเงิน
 • การจำนอง
 • การซื้อขาย
 • การบันทึกบัญชีหรืองบทางการเงิน
 • การลงทุน การร่วมทุน และการควบรวมกิจการ
 • การชำระบัญชีและการพิพักย์ทรัพย์

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน
บริหารทรัพย์สิน
ตัวแทนนายหน้าที่ดินและการลงทุน
ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด และศึกษาความเป็นไปได้