ปรับแผนอีอีซีเฟส 2 ลาก “แทรม” พัทยา เชื่อม “ไฮสปีด-อู่ตะเภา”

9

รัฐบาลเดินหน้าแผนลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีระยะแรก มาแล้วถึง 5 ปี (ปี 2560-2564) จนถึงขณะนี้ โครงการขนาดใหญ่หัวใจหลักในเฟสแรก ยังไม่ลงมือก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ –อู่ตะเภา )สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส3 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนใหม่ โดยโยกโครงการดังกล่าวไปยังแผนพัฒนา อีอีซีระยะ2 ระหว่าง ปี2565-2570 เฟสเดียวกับ ฟีดเดอร์ รถไฟรางเบา(แทรม) พัทยา โครงการขนส่งมวลชนสาธารณะที่วิ่งเข้าสู่เมือง พื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งอุตสาหกรรม ให้เชื่อม โยกกับไฮสปีดที่มีแผนเปิดให้บริการในปี 2567 อีกทั้งยังมุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี เพราะไม่ต้องการให้มีแค่โครงสร้างพื้นฐานหลักๆเพียงอย่างเดียว เช่น โครงการรถไฟทางคู่ที่เข้านิคมอุตสาหกรรมเชื่อมต่อท่าเรือแหลมฉบังจำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีแบบ E-Logistic เพื่อให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดกรณีขนส่งสินค้า โดยส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางรางและทางน้ำเป็นหลัก ขณะแผนการลงทุนฯ เฟส 1 (ปี 2560-2564) จำนวน 168 โครงการ วงเงินรวม 9.88 แสนล้านบาท มีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 34 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 79 โครงการ, โครงการได้รับงบประมาณปี 63 เพื่อใช้ในการดำเนินการแล้ว 25 โครงการ, โครงการอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 64 จำนวน 10 โครงการ, โครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ, โครงการที่ให้ชะลอออกไปก่อน 2 โครงการ และโครงการที่ถูกยกเลิก 5 โครงการ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ระยะที่ 2 ยืนยันว่า แผนระยะ2 ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยมอบสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ปรับแผนพัฒนาอีอีซีเฟส2จัดลำดับความสำคัญ หลัง สนข.เสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง น้ำ อากาศ จำนวน 106 โครงการ วงเงิน 2.52 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกโอนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ใน เฟส 1 เนื่องจากบางโครงการใกล้หมดระยะเวลาในการพัฒนาในเฟส 1 จะถูกจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่อในเฟส 2

ที่มา : www.thansettakij.com

Signha Complex
Signha Complex