New Trends of Workplace Facility | แนวโน้มของพื้นที่สำนักงานรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร ?

971

พื้นที่สำนักงาน หรือ Workplace คืออะไร ? เทรนพื้นที่สำนักงานจะเป็นอย่างไร หลังหมดโควิด-19 ?

โดย คุณ อายุธพร บูรณะกุล หัวหน้าฝ่ายการวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงานและผู้ร่วมก่อตั้ง Peoplespace Consulting Thailand

Advertisement